A gyógyulás útjai – Kvízjáték

A gyógyulás útjai – Kvízjáték

Az Open Books kvízjátékot indít, amelynek győztese belépőt nyer A gyógyulás útjai című május 28-án megrendezésre kerülő eseményre. Alább olvashatók a játék szabályai és menete.

 

Szabályok 

Az Open Books Invest Kft. (1450 Budapest, Pf 125. továbbiakban: „Szervező”) „Kvízjáték A gyógyulás útjai című eseményre szóló belépőért” címmel nyereményjátékot (a továbbiakban „Játék” vagy „Nyereményjáték”) szervez.

Felhívjuk a Résztvevők figyelmét, hogy a Játék alapvetően nem áll kapcsolatban a Facebookkal és az Instagrammal, illetve a játékot a Facebook és/vagy az Instagram semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy szervezi, így a Facebookot és/vagy az Instagramot a Nyereményjátékból eredően, vagy azzal kapcsolatban felelősség semmilyen tekintetben nem terheli (ide nem értve a közzétett és kezelt adatok adatkezelésére vonatkozó szabályokat), panaszkezelésre nem köteles és nem is jogosult. A Nyereményjáték tartalmáért kizárólag a Szervező felelős. A nyereményjátékban való részvétel kizárólag a jelen szabályzatban foglalt feltételekkel lehetséges. A Nyereményjátékban való részvétellel a Résztvevő kifejezetten elfogadja a jelen részvételi feltételeket.

A játék időtartama

2023. 04. 23. 12:00-tól 2023. 05. 22. 23:59-ig


Részvételi jogosultság 

Részvételre jogosult valamennyi, Magyarországon lakcímmel rendelkező természetes személy, aki a részvétel időpontjában betöltötte a 16. életévét és aki vállalja, hogy nyereményét Budapesten személyesen át tudja venni a Szervező által megadott helyszínen. 

Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselője jogosult; amennyiben korlátozottan cselekvőképes a nyeremény átvételére a törvényes képviselőjével együtt – ill. a törvényes feltételek szerint a törvényes képviselő egyedül jogosult

A Nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervező, illetve a Szervező szerződéses partnerének a DOGMA CREATIVE Kft. (székhely: 1033 Budapest, Szentendrei út 95., továbbiakban: a Szervező Partnere) alkalmazottai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1.§ pontjában meghatározott hozzátartozói.

A részvételi feltételek megsértése esetén a Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy az érintett személyt előzetes értesítés nélkül kizárja a nyereményjátékból. Szintén kizárható a Játékból az, aki harmadik személy nevében játszik (a harmadik személy előzetes tájékoztatása és hozzájárulása nélkül).

A játék menete

A Játék az Open Books Instagram (https://www.instagram.com/open_books_publishing/) oldalán zajlik, viszont figyelemfelhívó poszt az Open Books Facebook (https://www.facebook.com/openbookskiado) oldalára is kikerül.

A részvételhez a Játékosoknak a kiadó Instagram oldalán kikerülő storykon megjelenő a Szervező által feltett kérdésekre kell helyesen válaszolniuk. (A kérdések típusa: felelet választós és/vagy szabad szavas) 

Egy kvíz alkalmával 5 kérdés kerül ki a Szervező Instagram storyjába.

A kérdések vasárnaponként 12:00-kor kerülnek ki a Szervező Instagram oldalára. A válaszadásra 24 óra áll rendelkezésre. 

A kérdések közzétételének dátumai:

  • 2023. 04. 23.
  • 2023. 04. 30.
  • 2023. 05. 07.
  • 2023. 05. 14.
  • 2023. 05. 21.

Személyenként egy válaszadást fogadunk be. Amennyiben egy személytől több válasz érkezik be, úgy a legelső választ fogjuk figyelembe venni.

A nyereményjátékban való részvételhez mind az öt kérdésre helyes választ kell adnia a résztvevőnek, így kerül be automatikusan a sorsolás résztvevői közé.

A nyertes az adott vasárnapot követő hétfőn kerül kiválasztásra, a random.org segítségével.

Nyeremény

A  Szervező partnere a Játék lezárása után a játék résztvevői között kisorsolja a következőt:

  • 1 db belépő A gyógyulás útjai című eseményre a Budapest Kongresszusi Központba
  • Értéke: 29 000 Ft 

Sorsolás és a nyertes értesítése

A Szervező partnere a Játék nyertesét véletlenszerű sorsolás útján választja ki azon Játékosok közül, akik a Játék időtartama alatt, mind az öt Instagram storyban kitett kérdésre helyes választ adnak.

A nyertest a kihirdetés előtt a Szervező, illetve Szervező partnere privát Instagram üzenetben értesíti, és tájékoztatja a további adminisztrációs/adategyeztető tevékenységek szükségességéről, így többek között a személyes adatok bekéréséről (pl. teljes név, telefonszám) amelyek ahhoz szükségesek, hogy a Nyereményt a Nyertes probléma nélkül át tudja venni.

A Nyertesnek maximum 7 naptári nap áll rendelkezésére, hogy visszaigazoljanak a tájékoztató üzenetben írtaknak megfelelően.

Ha a nyertes a visszaigazolásnak nem tesznek eleget, akkor a nyertes elveszti a jogosultságot a nyereményre és a Szervező és a Szervező Partnere pótnyertest sorsol. A pótnyertesre ugyanazok a feltételek vonatkoznak, mint az eredeti nyertesre. 

A nyeremények átvételének helyéről és módjáról emailben tájékoztatjuk a nyertest.

A játék lezárásától számított 60 naptári napon belül a Szervező gondoskodik arról, hogy a nyertes megkapja a nyereményt, pótnyertes esetén pedig a szállítási cím visszaigazolásától számított 60 naptári nap áll rendelkezésére a Szervezőnek a nyeremény eljuttatására a nyerteshez.

Egyéb rendelkezések

A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a részvételi feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül megváltoztassa, amennyiben ez jogi vagy objektív okokból szükséges. A Játékszabályzat mindenkor érvényes változata elérhető az Open Books hivatalos weboldalán (https://openbooks.hu/)

 

Adatkezelési szabályok

A nyereményjáték lebonyolítása

Adatkezelő: Open Books Invest Kft.
Adatfeldolgozó: Dogma Creative
Csatornák:

Facebook

Instagram

Adatkezelés célja: Játék lebonyolítása, sorsolás kivitelezése
Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás
A kezelt adatok köre: teljes név, Instagram felhasználónév, telefonszám, e-mail-cím

Nyereményjáték 

A kezelt adatok tárolási ideje: a hatályos adójogi szabályoknak megfelelően tárolja Szervező.

Nyertes nevének közzététele közösségi médiában 

Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel elfogadja, hogy amennyiben nyertesként kisorsolásra kerül, hogy neve nyereményjáték posztja alatt megjelenítésre kerül. A megjelenítés mellett további adat közzétételére nem kerül sor. Tekintettel, hogy a név megjelenítésére a Facebookon kerül sor, így annak tárolási időpontját a Facebook adatkezelési tájékoztatója határozza meg. 

Játékból kizárt személyek adatbázisa

Jelen játékszabályzat írt esetekben Szervező jogosult a Játékban résztvevő személyeket valamennyi Játéka tekintetében kizárni, hogy ezzel is visszaszorítsa az esetleges visszaéléseket, biztosítsa a Játék átláthatóságát, tisztaságát és a tisztességesen játszó Résztvevők nyerési esélyeit. Az adatkezelés jogalapja Szervező jogos érdeke. Szervező jogos érdeke a Játék feltételeit megszegő Résztvevők kiszűrése, kizárása. 

Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik, és bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, hozzáférjen személyes adataihoz, kérje azok törlését, helyesbítését vagy korlátozását, tiltakozhat az adatkezelés ellen az alábbi e-mail címen: . Abban az esetben, ha a Játék lezárulta vagy a sorsolások előtt kéri adatai törlését, úgy azzal a Játékban, sorsolásban való részvételét és így esélyét a nyereményre is megszünteti.

Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Esetleges panasszal fordulhat a Szervezőhöz, a Szervező partneréhez vagy az illetékes felügyeleti hatósághoz, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 11. honlap: www.naih.hu) továbbá az általános adatvédelmi rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait (bírósági jogorvoslat).

Budapest, 2023. 04. 19.